Yahoo Buzz Opens Its Doors To Everyone

TechCrunch reports that Yahoo Buzz the huge (Digg like) traffic generator will open its doors to Yahoo Buzz,Yahoo,Digg,Buzz